KASH kërkon transparencë dhe mbështetje për fermerët në aplikimet për fondet IPARD

RRapaj

Kryetari i Këshilli të Agrobiznesit Shqipatar, Agim Rrapaj, i ftuar në Tv scan ka folur rreth vështirësive në përthithjen e fondeve IPARD. Bashkimi Europian ka miratuar fondin prej gati 94 milion euro që do disbursohen dhe do të akordohen në sektorin e bujqësisë. Plotësimi i fondeve të duhura nga investuesit, çertifikatat e pronësisë dhe dokumentacioni i nevojshëm, hartimi në mënyrën e duhur i planeve të biznesit përmes ekspertëve të zgjedhur, janë disa prej hapave që duhet të kalojnë fermerët për të përfituar nga fondet IPARD. Continue reading KASH kërkon transparencë dhe mbështetje për fermerët në aplikimet për fondet IPARD