Misioni KASH në vite dhe për periudhën 2015 – 2019

Objektivi kryesor i veprimtarisë së KASH në vite ka qenë dhe do të vazhdojë të jetë:

Formulimi, promovimi dhe zbatimi politikave konsesuale, për zhvillimin dhe konsolidimin e shoqërisë civile, të cilat kanë si objekt kryesor zhvillimin e sektorit privat në fushën e bujqësisë, blegtorisë, peshkimit dhe ushqimit në tërësi, si dhe specifikisht ato të agrobiznesit, agropërpunimit, agroturizmit,

mikrofinancës në zonat rurale. Politikat që kanë qenë dhe do të jenë në harmoni me realizimin e objektivave të integrimit të kombit tonë dhe të gjithë rajonit në BE, duhen implementuar pa humbur më shumë kohë.