Vizioni & Misioni

Këshilli Agrobiznesit Shqiptar, është organizatë ombrellë jofitimprurëse e themeluar me vendim të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Tiranë nr.3050 datë 20.10.2000. Selia e APA të KASH ndodhet në Rrugën “Mine Peza”, Pallati 87/3, hyrja 1, kati parë në Tiranë. Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve (APA të KASH) është organi më i lartë vendimmarrës midis konferencave kombëtare dhe Kongresit të KASH.  APA-ja e  KASH përbëhet nga shoqatat kombëtare të agrobiznesit, agroturizmit, mikrokredisë, si dhe Këshillat Rajonale të Agrobiznesit. Këto të fundit operojnë në rang qarku dhe ushtrojnë aktivitetet e tyre në të gjithë territorin e vendit. Para themelimit të KASH shoqatat anëtare kishin fituar eksperiencë mbasi kishin disa vite që ishin krijuar. Aktivitetin e tyre e ushtronin të ndara, që ndikon në nxitjen e prodhimit, përpunimit dhe atë të import – eksportit të produkteve bujqësore e blegtorale, të farërave e fidanave, të plehrave kimike e pesticidive, të mekanikës e mjeteve bujqësore, të linjave të agropërpunimit, agroturizmit, mikrokredisë. Njëkohësisht zhvillonin veprimtari të gjerë në fushën e ujitjes dhe kullimit, si dhe të industrisë ushqimore, të peshkimit etj.  Çdo shoqatë anëtare e asamblesë të KASH ka të zgjedhur nga anëtarësia e përgjithshme bordin ose përfaqësinë e vet, të cilët operojnë në të gjithë sektorët e bujqësisë dhe ushqimit dhe janë të shpërndara në mbarë vendin. Anëtarët e përfaqësive ose të bordeve të shoqatave janë edhe anëtarë të Konferencës Kombëtare të KASH, e cila mblidhet si rregull një herë në vit. Ndërsa anëtarësia e përgjithshme e shoqatave kombëtare dhe Këshillave Rajonale të Agrobiznesit mblidhet në Kongresin e KASH, që si rregull mbahet një herë në 4 vjet. KASH është aktualisht organizata më e madhe, më e organizuar dhe më e konsoliduara në Shqipëri, që vepron si përfaqësuese e shoqërisë civile në zonat rurale dhe që e ushtron aktivitetin e vet në të gjithë territorin e vendit. Ka një bashkëpunim dobiprurës me të gjitha simotrat në Shqipëri dhe në trojet shqipfolëse të kombit shqiptar, të cilat kanë fokus kryesor të veprimtarisë së tyre fushën e bujqësisë, blegtorisë, peshkimit, ushqimit, agropërpunimit, agrobiznesit, agroturizmit, mikrofinancës etj.

Misioni kryesor i veprimtarisë së KASH në vite ka qenë dhe do të vazhdojë të jetë:

  1. Formulimi, promovimi dhe zbatimi politikave konsesuale, për zhvillimin dhe konsolidimin e shoqërisë civile, të cilat kanë si objekt kryesor zhvillimin e sektorit privat në fushën e bujqësisë, blegtorisë, peshkimit dhe ushqimit në tërësi, si dhe specifikisht ato të agrobiznesit, agropërpunimit, agroturizmit, mikrofinancës në zonat rurale. Politikat që kanë qenë dhe do të jenë në harmoni me realizimin e objektivave të integrimit të kombit tonë dhe të gjithë rajonit në BE, duhen implementuar pa humbur më shumë kohë.
  2. Mbrojtja e interesave do të konsiderohen konsensuale nga shoqatat anëtare, vetëm atëherë kur propozimet miratohen unanimisht nga Asambleja e Përgjithshme e KASH.
  3. Qëllimi veprimtarisë së KASH do të jetë nxitja dhe konsolidimi i veprimtarisë të shoqatave anetare, shoqërisë civile në zonat rurale dhe sektorit privat në tërësi dhe ne vecanti në zhvillimin e bujqesise sociale dhe agrobiznesit, për të zhvilluar dhe rritur me ritme më të shpejta ekonominë e vendit në tërësi dhe atë të zonave rurale në veçanti.

 

Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar