Objektivat

KASH është bashkim i shoqatave të agrobiznesit që kërkon të ndihmojë interesat e shoqatave anëtare dhe të nxisë zhvillimin e biznesit bujqësor në shërbim të zhvillimit të ekonomisë së vendit duke përmbushur kërkesat e konsumatorit. Objektivi kryesor i KASH është hartimi i politikave për zhvillimin e sektorit privat në fushën e bujqësisë, blegtorisë, peshkimit dhe ushqimit në tërësi, si dhe specifikisht ato të agrobiznesit, agropërpunimit, agroturizmit, mikrofinancës në zonat rurale.

Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar